4. aug, 2021

Dat Jezus Heer is en dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zijn twee kanten van dezelfde medaille. Want omdat God zijn Zoon als eersteling opwekte uit de doden, is hij ook “Heer van allen” (10:12). Petrus zegt tegen zijn volksgenoten op de Pinksterdag dat God de Jezus die zij hadden gekruisigd, gemaakt heeft tot Heer en Christus (Hand.2:36).

Het is het telkens weerkerend refrein in de Schrift dat God Christus opwekte uit de doden. Het onderstreept de belangrijkste Bijbelse waarheid namelijk dat er één GOD is. Voor wie de leer van de drie-eenheid aanhangt en dus meent dat Jezus (letterlijk) God zou zijn, is dit onbegrijpelijk. Want hoe kon Jezus sterven als hij God was? En waarom had hij een ander nodig om te worden opgewekt? Dat Jezus werd opgewekt kan men onmogelijk van harte geloven. Het is altijd ‘ja maar…’.

De Schrift is eenvoudig. “Er is één God en één middelaar van God en mensen, de mens Christus Jezus” (1Tim.2:5). Alleen met deze erkenning kunnen we van harte geloven dat God Christus uit de doden opwekte!

3. aug, 2021

10Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. 11En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont.

15Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader. 16Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. 17Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en medeërfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking.

28Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. 

Bijschrift

Laten we nog eens iets verder terugkijken in Romeinen 8. Daarin staat een aantal bijzondere feiten om te weten, met ons verstand, onze geest en ons hart.

Feit 1

Gods geest woont in ons. vs.11b God, Die geest is, heeft Christus Jezus opgewekt vanuit de doden.

Feit 2

Wij ontvingen de geest van zoonschap en roepen God aan als Abba, Vader, omdat Christus’ geest zelf, samen met onze geest, bekendmaakt dat we kinderen van God zijn. vs.15,16

Feit 3

Wanneer we samen lijden met Hem, zullen we ook verheerlijkt worden, samen met Hem. vs.17b

Feit 4

Christus is in ons, vs.10 waardoor ook de geest van het zoonschap in ons wordt bevestigd, waardoor onze geest samengevoegd is met Christus’ geest, die voor ons pleit. vs.27

Na deze vier geweldige ‘stapstenen’ die ons van het zien op onszelf overplaatsen naar het zien op God en op Christus, zijn we aangekomen bij vers 28 waarin wordt verzekerd dat:

‘… God alles doet meewerken tot het goede, voor hen die God liefhebben, die in overeenstemming met Zijn voornemen geroepen zijn …!’ Dit is feit 5 waarmee wij morgen verder gaan. [5 is het getal van genade!]

2. aug, 2021

‘… één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, Die is over allen en door allen en in allen.’

Bijschrift

Een van de duidelijkste uitspraken hierover kunnen wij vinden in 1 Corinthiërs 8:6, waarin staat: ‘… niettemin is er voor ons één God, de Vader uit Wie het al is, en wij tot Hem, en één Heer, Jezus Christus, door Wie het al is en wij door Hem.’

Het feit dat alles in Christus geschapen is en alles samenhang heeft in Hem, Kol.1:17 geeft aan dat Hij ook boven allen is. Jezus Christus is Heer, tot verheerlijking van God de Vader.

Het geloof waarvan de apostel schrijft is het geloof van Jezus Christus, dat ons rechtvaardigt. Rom.3:22; 1:17 Er is geen ander geloof dat ons in vrijmoedigheid laat naderen tot God. Doop verenigt ons, schenkt ons de geestelijke eenheid als leden van het lichaam van Christus. Het is een geestelijke eenheid, want ‘in één geest zijn wij ook gedoopt in één lichaam’. 1Cor.12:13

Bij de mensen zijn er verschillende vormen van doop. Die hebben meestal een lichamelijk achtergrond en vinden vaak plaats door besprenkelen, of onderdompelen in water. Of het eenheid brengt, valt te betwijfelen. Er zijn juist scheuringen door ontstaan. In het ‘lichaam van Christus’, de uitgeroepen gemeente is Christus het Hoofd, Kol.1:18 Hij is de Zoon van Gods liefde, in Wie wij alles hebben ontvangen wat ons verenigt en brengt tot God de Vader.