18. apr, 2021

‘Al wat adem heeft zal JAH prijzen! Prijs JAH!’ [proeve CV]

Bijschrift

De Psalmen hebben speciaal een functie in Zijn Koninkrijk, dat zal komen, waarin gelovigen uit Gods volk Israël een bijzondere rol zullen spelen.

Dit laatste Psalmboek met zijn prachtige liederen eindigt met vijf psalmen waarin lofprijzing aan de Heer centraal staat. De laatste psalm eindigt met dit vers. ‘JAH’, de Here, wordt geprezen door alles wat adem heeft, met gebruik van allerlei instrumenten!

Als de ‘aardse’ toekomst al zó geschetst wordt dat alles uitbarst in dank aan Hem, hoe heerlijk zal dan ook de ‘hemelse’ toekomst zijn!

Hem, Hem alleen alle lof, alle dank en alle eer!

17. apr, 2021

‘… Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Here.’

Bijschrift

Een rijkere wens dan deze is eigenlijk ondenkbaar. Het leefklimaat van genade alleen al betekent leven geheel en al vanuit Zijn kracht, vanuit Zijn liefde – gerechtvaardigd om niet! Wat kan dit anders in ons hart bewerken dan vreugde en dankbaarheid!

En dan ook nog barmhartigheid, die ons Gods ‘warme hart’ toont: ‘God is rijk aan barmhartigheid vanwege Zijn onmetelijke liefde, waarmee Hij ons liefheeft …’ Ef.2:4

En vrede… Wat kunnen mensen niet naar vrede (in het hart) verlangen… Dan zegt Paulus: ‘En de vrede van God (..) zal jullie harten en gedachten verzekerd bewaren in Christus Jezus.’ Fil.4:7

Dank U Vader! Dank U Christus!

16. apr, 2021

‘Want wij hebben geen Hogepriester, Die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar Een, Die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.’

Bijschrift

Deze brief is gericht aan de Hebreeën, naar het vlees nakomelingen van Abram, ‘de Hebreeër’. Gen.14:13 Onze Heer ‘voelt’ als Hogepriester ‘mee’ met de zwakheden van Zijn geliefden (hier uit Israël). Dat ‘meevoelen’ duidt iets aan van: samen sterk geëmotioneerd zijn. Ons woord ’sympathiseren’ komt er vandaan, hoewel dat een afgezwakte vorm is van de opgewekte hartstocht waar het eigenlijk op duidt. Het gaat om sterke gevoelens.

Zó hartstochtelijk is de Heer naar de gelovige Hebreeën toe.

En wij? Ook wij mogen als ‘geliefde kinderen’ navolgers van God worden en in liefde wandelen, zoals ook Christus ons liefheeft!

14. apr, 2021

‘Derhalve, evenals door één mens de zonde in de wereld binnengekomen is, en door de zonde de dood, zo is ook tot in alle mensen de dood doorgekomen, waarop allen zondigen …’ [NCV]

Uitleg:

De zonde en de dood kwamen via Adam de wereld binnen. Deze tekst zegt, dat de dood steeds in elk mens doorgaat (vanaf dat je ontstaan bent). En hierop zondigen we dan ook weer.

Dat de dood nu heerst betekent voor allen: Gods doel – léven – missen, oftewel: zondigen. In de Schrift is het Hebreeuwse woord voor doel missen namelijk hetzelfde als voor zondigen. Zie Richt.20:16 Door de overtreding van die ene (Adam), heerst dus de dood en dáárop zondigen allen.

Een begrip als ‘erfzonde’ klopt Bijbels gezien daarom niet: de dóód gaat door, wat mensen tot zondaar maakt. Toch belooft de Schrift: ‘Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde …’ 1Cor.15:22,23a

Christus bevrijdt heel de schepping van de dood! Wat een liefde. En met Zijn liefde is Hij ons nu nabij, elk moment, elke dag/nacht!

13. apr, 2021

‘Toen zei de Here God: “Zie, de mens is geworden als één van Ons, omdat hij goed en kwaad kent.”’ [HSV]

Uitleg:

Hoewel Adam en Eva omringd werden met wat God (zeer) goed noemde, Gen.1:31 dankte niemand Hem daarvoor! Om te gaan beseffen, dát dit alles goed was, moest de mens óók het tegendeel van het goede leren kennen.

In de hof kwam de zonde binnen en daarmee ook het stervelingzijn en de dood. De mens kreeg kennis van goed én kwaad. Maar juist door het kwaad te leren kennen, kon ook het besef komen, dat wij voor het goede, ja voor álles, geheel afhankelijk zijn van God en van Christus’ reddende werk!

Draait het in Gods plan van tijdperken niet juist om besef en erkenning van God als de Gód, en om besef en erkenning van Christus als dé Redder, opdat de schepping, door Christus, Zijn alles overstijgende liefde/heerlijkheid zal gaan zien? Opdat allen leren Hem te danken?!

Wat een genade, dat wij Hem vandaag al, recht uit het hart, mogen danken!