HEERLIJKHEID

De heerlijkheid die op het punt staat
geopenbaard te worden!

Gelovigen kunnen lijden als gevolg van hun geloof. Het kan hen kwalificeren als "gezamenlijk lotdeelgenieters van God en van Christus"(Rom. 8:17) om deel te nemen aan Zijn heerschappij. Zulk lijden is moeilijk te definiëren, en is mogelijk zeer individueel. Het gaat over het algemeen samen "met het evangelie"(2Tim. 1:7-9), "als goed soldaat van Christus Jezus"(2 Tim. 2:3), en omvat de vervolging die voortkomt uit "godvruchtig willen leven in Christus Jezus"(2 Tim. 3:11). Zoiets kan, zonder twijfel, vele vormen aannemen.

Gelovigen nemen ook deel aan het lijden dat een gevolg is van "de slavernij van de vergankelijkheid"(Rom. 8:21), onze doods-erfenis van Adam. Deze toestand is gewoon voor "de schepping," inclusief heel de mensheid die van Adam afstamt.

Niet alleen zijn onze lichamen vergankelijk en stervend, maar we zijn ook onderschikt aan ijdelheid. Zoals Schofield schreef: "Dit (ijdelheid) is om geboren te worden, te zwoegen, te lijden, een beetje voorbijgaande blijdschap te ervaren, die niets is vergeleken met de eeuwigheid, het alles te verlaten en te sterven." Wij, "die de eerstelingvrucht van de geest" hebben, nemen hieraan deel, wat wil zeggen, in vlees, we "kreunen in onszelf," in deze lichamen, wachtend op onze bevrijding.

Het inspirerende punt van deze passage is dat deze toestand een doel heeft, zal eindigen, en niet vergeleken kan worden met "de heerlijkheid die in ons geopenbaard zal worden."

De schepping, inclusief de ongelovige mensheid, had een voorafgaande waarschuwing dat de slavernij zal eindigen. Wij, die gelovigen zijn, en in wie Gods geest z'n thuis maakt, hebben besliste en heerlijke uitspraken in de Schrift over onze losmaking.

Hoe kwam de schepping er toe onderschikt te zijn aan ijdelheid? Het was door God - ondanks de algemene verkondiging dat "het niet Gods fout was." Nee, natuurlijk was het niet Gods "fout"! Het was geen vergissing, het was opzettelijk. De schepping had geen alternatief, het was in verwachting, en onze ervaring er onder heeft een doel.

God heeft een verwachting dat het zal uitlopen op een heerlijke vrijheid. Is die voleinding beperkt tot gelovigen? Nee! Het is voor heel de schepping! Er is niet meer reden om het bereik van deze passage te beperken dan dat "allen" te beperken die door het bloed van het kruis verzoend worden (Kol. 1:20).

Ongelovigen hebben een voorafgaande waarschuwing hier van. Wij, die de eerstelingsvrucht van de geest hebben, hebben een verwachting. Niet een "hoop" die wel of niet kan gebeuren, maar een vaste en zekere verwachting van heelrijkheid. "Want naar die verwachting werden wij gered"(Rom. 8:24). Het is een verwachting van heerlijkheid en het is in Christus Jezus. Wanneer Christus, ons Leven, openbaar gemaakt zal worden, dan zullen ook wij openbaar gemaakt worden, met Hem, in heerlijkheid.

Onze verwachting is hoger dan ons hoogste voorstellingsvermogen, en het is "in Hem, in Wie ook ons lot werd geworpen, tevoren bestemd zijnde naar het voornemen van Die alles werkt naar de raad van Zijn wil"(Efeze 1:11).