7. jul, 2021

Sinds maart 2020 zijn twee fenomenen in onze westerse wereld hand in hand gegaan. In de eerste plaats vrijheidsberoving en in de tweede plaats censuur. En die twee hebben alles met elkaar te maken. In grote delen van de wereld, zoals bijvoorbeeld in China, was men sowieso al onbekend met vrijheid, zodat de (corona)maatregelen die daar werden genomen geheel pasten in de daar gangbare staatscontrole. De westerse wereld daarentegen werd steevast aangeduid als ‘het vrije westen’. Maar sinds 2020 is die aanduiding officieel niet langer van toepassing. Niet dat er nu sprake is van een oorlogssituatie. Maar vrijheid is sinds 2020 voor overheden onderhandelbaar geworden. Zoals gijzelnemers dat doen: vrijheid afpakken en onder hun voorwaarden teruggeven. Dat is crimineel gedrag waarvoor de overheid ons juist zou beschermen.

vrijheden opgeschort

Wie had tot begin 2020 kunnen denken dat in een vrij land de overheid onze bijeenkomsten illegaal zou verklaren? Of dat we zelfs in onze privé-woning niet iedereen konden ontvangen wie we wilden? Of dat we beboet zouden worden wanneer we een ander een hand zouden geven? En dat we een bekeuring zouden krijgen als we geen mondkapje dragen, ondanks dat men nota bene officieel erkende dat ze geen noemenswaardig effect hebben. Enzovoort. En we gaan het straks meemaken dat ongevaccineerden als tweederangsburgers zullen worden behandeld.

totalitair

In een atheïstisch China is een zich totalitair opstellende staat, in zekere zin een logisch uitvloeisel. Men erkent geen God en het is ‘de staat’ die dat gat opvult. De staat wordt geacht zorg te dragen voor alles (‘vadertje staat’). En om die rol maximaal te vervullen dient ze zowel alwetend, alomtegenwoordig alsook almachtig te zijn. Dataverzameling en internet-technologie (zoals 5G) brengt dit doel van ‘alles weten’ eenvoudig binnen handbereik. Elke beweging en iedere handeling en transactie wordt gevolgd. Maar de staat weet niet alleen nagenoeg alles van haar onderdanen, ze claimt ook te weten wat het beste voor hen is. En dus stuurt ze tot in detail hun gedrag middels een social-credit systeem. Beloning voor (door hen) gewenst gedrag en bestraffing van (door hen) ongewenst gedrag. En daarmee is de staat ook ‘almachtig’ geworden: ze krijgt iedereen waar ze maar wil. Een eng en dystopisch idee: Big Brother is watching you!

censuur

Hand in hand met deze totalitaire controle is de vergaande censuur. Beiden kunnen niet zonder elkaar. Opinies die het ‘verhaal’ van de overheid ondermijnen zijn staatsgevaarlijk. Afwijkende inzichten en meningen worden monddood gemaakt. In China gebeurt dat met harde hand; men weet daar al honderd jaar niet beter. Maar sinds 2020 is censuur ook schering en inslag in de westerse wereld. Experts die een tegendraads geluid laten horen of waarschuwen voor ontwikkelingen worden geridiculiseerd. Of hun platform wordt ontnomen. Accounts of bijdragen op social media (YouTube, LinkedIn, Facebook enz.) worden ingetrokken. Sporters, medici, zorgverleners, enz. die aan de bel trekken kunnen niet alleen rekenen op hoon maar riskeren ook hun maatschappelijke positie. Dagelijks stapelen de voorbeelden zich daarvan op.

de waarheid ten onder gehouden

Paulus schreef in Romeinen 1:18 al over een wereld waarin de waarheid in onrechtvaardigheid ten onder wordt gehouden. Dat is dus niet nieuw. Wat in het (voorheen) vrije westen wel nieuw is, is dat van het ene op het andere ogenblik, elementaire burgerlijke vrijheden onbeschaamd aan de kant werden geschoven en fundamenteel tegengeluid niet wordt getolereerd. Wat altijd normaal was, is niet langer normaal. Denk daarbij ook aan het intolerante LHBT+ gedachtengoed maar ook aan de bizarre klimaat-ideologie die meent ‘de planeet te moeten redden’. Ook de westerse wereld is compleet van God los geraakt.

leugen is altijd bang

Waarheid is nooit bang tegengesproken te worden. Integendeel, ze daagt daartoe zelfs uit! Het is juist de leugen die altijd bang is.  Bang voor het bewijs omdat het de waarheid aan het licht brengt. Boekverbranding en censuur zijn per definitie een teken van de leugen die regeert. Het gaat samen met onderdrukking en slaafsheid. Waar de waarheid niet langer gehoord mag worden is onvrijheid het onvermijdelijke gevolg. Slechts de waarheid maakt vrij (Johannes 8:32). Ook dat Bijbelwoord is na 2020 (Godzijdank!) nog onverminderd actueel. En dus waar en vrijmakend!

10. jun, 2021

… vervolgens zullen wij, de levenden, de overlevenden, tegelijkertijd samen met hen worden WEGGERUKT in wolken, tot ontmoeting van de Heer in de lucht. En zó zullen wij altijd samen zijn met de Heer.

Er is veel discussie over het tijdstip van deze gebeurtenis. Vooral over de vraag of dit vóór of ná Israëls grote verdrukking zal zijn. De grote verdrukking vangt aan bij het plaatsen van een afgodsbeeld op het tempelplein (“de gruwel der verwoesting”;Mat.24:15) en duurt voort tot aan aan de verschijning van de Messias op de Olijfberg. Dat is een periode van 1260 dagen, oftewel 42 maanden, dat is 3,5 jaar. Bij de terugkeer op de Olijfberg zal de Heer verschijnen samen met de heiligen (Zach.14:5; Kol.3:4). Maar om met de heiligen te kunnen verschijnen, zal Hij eerst die heiligen tot zich moeten nemen. De telkens weerkerende hamvraag is: wanneer? Vóór of ná de verdrukking? Of in jargon: pre-trib of post-trib?

Op deze site zijn tal van studies te vinden die gaan over bovengenoemde zaken en over de volgorde waarin één en ander zal plaatvinden. In deze blog wil ik zeven Bijbelse redenen op een rijtje zetten waarom de wegrukking zal plaatsvinden vóór de grote verdrukking. Elk daarvan met een korte toelichting.

#1. De wegrukking is een in veiligheid brengen uit een gevaar.

Het woord ‘wegrukking’ (Gr. harpazo) duidt altijd op een daad die met haast plaatsvindt. Bijvoorbeeld iets uit het vuur rukken (Jud.23) of voor een acuut gevaar in veiligheid brengen (Openb.12:5). Vaak ook in de zin van roven of met geweld een prooi grijpen (Mat.12:29; Joh.10:12).

In 1Thes.1:10 lezen we dat de Thessalonikers Gods Zoon uit de hemel verwachtten, “die ons bergt (=uitredt) vanuit de komende toorn”. Dus als de toorn aanbreekt worden we (als op het nippertje) daaruit in veiligheid gebracht.

Van “de twee getuigen” weten we, dat deze zullen optreden tijdens de 1260 dagen (Openb.11:3), dat is dezelfde tijd als waarin de vrouw (> Israël) een onderkomen zal hebben in de woestijn (Openb.12:6). Het is in die periode dat de beide getuigen volmacht hebben om de hemel te sluiten zodat het niet regent, water in bloed te veranderen en om hun tegenstanders met vuur te elimineren (Openb.11:5,6). Dat zijn uitingen van toorn van Godswege. Maar het is ook de tijd van de toorn van de diabolos die op de aarde zal zijn geworpen en die weet dat hij slechts korte tijd heeft (Openb.12;12,17). Het is voor die periode dat de ekklesia zal worden uitgered.

#2. De wegrukking vindt plaats aan het einde van een periode van “vrede en zekerheid”.

In 1Thessalonika 5 beschrijft Paulus dat wanneer de mensen zullen roepen “vrede en zekerheid”, men plotseling overvallen zal worden door ondergang (:3). Als een dief in de nacht (:2). Voor gelovigen daarentegen zou de dag van de Heer (=zijn parousia) niet als een dief in de nacht zijn (:4). Wij leven immers in het licht en zouden wakker zijn en de tijd onderkennen. Dat betekent dat wanneer de wereld een valse rust van “vrede en zekerheid” doormaakt, het aftellen voor gelovigen is begonnen.

#3. De wegrukking is de verwijdering van de ekklesia, zodat de mens der wetteloosheid zich kan openbaren.

De mens der wetteloosheid die zich zal manifesteren in de tempel in Jeruzalem (2Thes.2:4; Mat.24:15; Openb.13:14), wordt volgens Paulus vastgehouden (of tegengehouden). Zijn manifestatie wacht op het moment dat de vasthouder uit het midden zal verdwijnen (2Thes.2:6,7), zodat direct daarop de wetteloze onthuld kan worden. Deze vasthouder kan niet anders dan de ekklesia zijn. Zolang de ekklesia hier nog is, kan de wetteloze zich niet onthullen.

#4. De wegrukking komt overeen met de apostatia (=afstandneming) vóór het aanbreken van de dag van de Heer.

Als de dag van de Heer voor ons aanbreekt, zou eerst de apostasia (lett. afstandneming) komen (2Thes.2:3). Meestal wordt dit opgevat als ‘de afval’, waarbij men denkt aan de grote godsdienstige afstandneming (vergl. Hand.21:21) die de mens der wetteloosheid zal initiëren. Die betekenis past op zichzelf goed in de context van 2Thes.2.

Maar…  apostasia wordt als werkwoord meestal gebruikt in de zin van fysiek ‘verlaten’ (Hand.12:10), ‘weggaan’ of ‘vertrekken’ (Luc.13:27). En past die betekenis juist niet perfect bij hetgeen plaatsvindt bij de wegrukking? Dus niet een ideologische of godsdienstige apostasia maar een concreet-letterlijke: het vertrek van de ekklesia!

#5. De wegrukking markeert het begin van het optreden van de aarstengel Michaël.

De Schrift kent één aartsengel: Michaël (Judas:9) en deze zal volgens Daniël 12:1 in actie komen wanneer de tijd van Israëls grote benauwdheid aanvangt. Ook Openbaring 12:7 koppelt het optreden van Michaël aan het begin van de grote verdrukking. Geheel in lijn hiermee, valt de wegrukking in 1Thes.4:16 samen met een signaal dat de aartsengel zal afgeven. Het sein dat de aartsengel zal geven, is een hint naar het begin van de grote verdrukking.

#6. De wegrukking in 1Thes.4:17 komt overeen met de wegrukking van de mannelijke zoon in Openb.12:5.

In Openbaring 12 symboliseert de vrouw het gelovige volk Israël (> zon, maar twaalf sterren). Ze brengt een mannelijke zoon voort, dat onmiskenbaar verwijst naar de Christus. Zodra deze mannelijke zoon geboren is, wordt deze “weggerukt tot God en zijn troon” waarna de vrouw vervolgens naar de woestijn vlucht, alwaar ze gedurende 1260 dagen een veilig onderduikadres zal hebben (Openb.12;5,6). De wegrukking van de mannelijke zoon kan niet verwijzen naar Jezus Christus’ hemelvaart in het verleden. Want dat was geen wegrukking, daar was ook geen gevaar en daarop volgde ook geen verdrukking van drie en half jaar.

“De mannelijke zoon” in Openb.12 representeert evenals “de vrouw” een volk. Welnu, er is maar één volk dat in aanmerking komt om geïdentificeerd te worden als de Christus en ook één lichaam met hem is: de ekklesia. Het tijdstip dat de mannelijke zoon wordt weggerukt in Openbaring 12:5 (‘harpazo’, hetzelfde woord als in 1Thes.4:17!) sluit perfect aan bij het onderwijs van de apostel Paulus over de wegrukking van de ekklesia: vóórdat de toorn komt (1Thes.5:9).

#7. De wegrukking markeert de troonsbestijging in de hemel.

Met de wegrukking krijgt de ekklesia fysiek deel aan de heerlijkheid van Christus Jezus (2Thes.2:14). Het komt overeen met “de mannelijke zoon” die wordt “weggerukt tot God en zijn troon” (Openb.12:5). Vanaf dat moment gaat de hemel gereinigd worden (o.l.v. Michaël; zie #5) en satan en zijn engelen worden op aarde geworpen. Satan zal vervolgens in grote toorn (maar zonder succes) de vrouw vervolgen die in de woestijn gevlucht is (Openb.12:13).

De wegrukking van de ekklesia betekent niet minder dan de evacuatie van (het lichaam van) de Koning. Vóór alles wordt de troonpretendent (“de mannelijke zoon”) in veiligheid gebracht. Op het hoogste niveau. Om vanaf de troon zijn heerschappij te vestigen. Eerst in de hemel en vervolgens ook op aarde.

10. jun, 2021

In de bijbelstudie-serie over het boek ‘Openbaring’, besprak ik in deel 36 de toekomstige rol van de stad Babylon (aan de Eufraat) en haar definitieve val. Babylon heeft vanaf de aanvang van deze aeon op belangrijke momenten een sleutelrol vervuld in de wereld. Op dit moment is Babylon (Hilla) slechts de hoofdstad van een provincie (Babil) in Irak maar volgens de Bijbelse profetie zal deze stad (binnenkort) de hoofdstad van de wereld worden. En vooral het centrum van wereldhandel en financiën.

Eén bijzonder aspect daarin wil ik in deze blog daar uitlichten. In Openbaring 18:23 lezen we (letterlijk vertaald):

En geen lamplicht zal meer in u schijnen (…). Want uw kooplieden waren de grootsten van de aarde want in uw farmacie raakten al de natiën verdwaald.

de grootsten van de aarde

Hier wordt de tragedie beschreven van een stad die in één uur compleet zal worden weggevaagd. Definitief. Let daarbij op het motief: “Want uw kooplieden waren de grootsten van de aarde…”. In de stad verbleven “de kooplieden” waarbij we kunnen denken aan handelaren, bankiers en industriëlen. Zij worden “de grootsten van de aarde” genoemd. Niet slechts ‘machthebbers’ zoals de meeste vertalingen weergeven, maar de overtreffende trap van groot: de grootsten. Dat betekent dat niet regeringen en presidenten maar het grote geld de macht uitoefent. De politici zijn slechts pionnen; achter de schermen regeert het geld. Daar vallen de echte besluiten. En politici mogen dat als PR-managers ‘verkopen’. Meer niet.

farmacie

Maar er is nóg iets bijzonders. Van Babylons kooplieden die worden omschreven als “de grootsten van de aarde” wordt één kenmerk uitgelicht. Het geeft ook de reden aan waarom de kooplieden “de grootsten van de aarde” waren. “… want in uw farmacie raakten al de natiën verdwaald”. Nee, deze weergave treft u niet in de gangbare vertalingen. Dat klopt. Daar lezen we gewoonlijk het woord ‘toverij’. Maar ‘toverij’ is slechts een afgeleide betekenis van het oorspronkelijke Griekse woord PHARMAKEIA. Daarin herkennen we onmiddellijk ons woord ‘farmacie’. De ‘Studiebijbel’ omschrijft dit Griekse woord als volgt:

De vertalers hadden in Openbaring 18:23 het woord gewoon onvertaald kunnen laten. Met hooguit een aanpassing aan onze uitspraak en spelling. Want is het juist niet de letterlijke weergave die de profetische spijker op de kop slaat?! “De grootsten van de aarde” zijn de kooplieden van de farmacie. Met recht Big Pharma! Steeds meer zien we de contouren hiervan zichtbaar worden. Er is geen industrie waarin zoveel geld omgaat als in de farmacie. Met ziekte als verdienmodel beheerst men de wereld.

follow the money

Nooit eerder in de historie van de mensheid is het gebeurd dat, zoals nu in 2021, heel de wereld een ‘medicijn’ moet worden toegediend. Nou ja, een vaccin in dit geval. Of nog beter: een experimentele genetische modificatie. Daarbij wordt niet slechts op wereldwijde schaal een product op de markt gebracht, maar via het centrum van de macht (WHO) wordt dit ook globaal aangestuurd.

Merk op dat de belangrijkste sponsor van de WHO geen regering of staat is, maar de Bill & Melinda Gates Foundation. Een van de rijkste instanties ter wereld en tevens in het bezit van een grote hoeveelheid aandelen in die bedrijven die momenteel de ‘vaccins’ leveren. Dat is geen beschuldiging of conspiracy, het is informatie van deze instanties zelf en publiek toegankelijk.

de macht van de farmacie

De Big Pharma levert niet alleen producten via de (inter)nationale machtscentra, ook de producten zelf worden aangewend als machtsmiddelen. Want iedereen wordt in de praktijk verplicht deze ‘vaccins’ te nemen. Het wordt ‘verkocht’ als vrijwillig, maar wie hierin niet meegaat wordt buitengesloten. Voor hen geen vaccinatiepaspoort en dus geen reizen, deuren van evenementen en andere publieke ruimten worden voor hen gesloten en zelfs de uitoefening van allerlei beroepen wordt onmogelijk gemaakt. Ongevaccineerden worden neergezet als een gevaar voor de samenleving. Dat is de macht van Big Pharma.

die al de natiën misleid

In Openbaring 18:23 lezen we ook dat in de farmacie “al de natiën” verdwaald raakten. De NBG51 zegt: “… werden alle volken misleid”. Big Pharma wordt gelinkt aan (1) de “kooplieden” (geld), (2) “de grootsten van de aarde” (macht) en (3) misleiding van al de natiën. De misleiding vindt op globaal niveau plaats. Er staat: “al de natiën”, zeg maar gerust: de Verenigde Naties. Zij hebben hun Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) en onder die paraplu hebben zij zowel de macht alsook het geld om iedereen te misleiden. Nu al. En men bedient zich daarbij van de mainstream media. Want het is één ding om met macht iets op te leggen, veel eleganter is het om de mensen daarin gewillig mee te krijgen. Propaganda en massa-beïnvloeding via kranten, tijdschriften, TV-kanalen, internet en vooral de social media (Facebook, Youtube, Twitter, enz.). En raad eens wat: al deze media zijn in hoge mate het eigendom van internationale concerns (“kooplieden”) die aandelen hebben in de farmacie. En zo is de cirkel weer rond.

De Big Tech (zoals Facebook, YouTube, Twitter) hebben de macht om onwelgevallige informatie te onderdrukken en te censureren. En zij doen dat voortdurend. Zelfs hun ‘fact checks’ met geclaimde objectiviteit, zijn vals en volledig onderworpen aan de belangen van de WHO en dus van Big Pharma. Denk bijvoorbeeld aan de recentelijk uitgelekte emails van Tony Fauci die, zo blijkt, weet had van allerlei feiten die officieel geloochend werden. Zo regeert de leugen door het ten onderhouden van de waarheid (Rom.1:18).

hoopvol & alert

Openbaring 18:23 beschrijft hoe al deze ontwikkelingen (Goddank!) zullen eindigen. Maar wees er op bedacht dat de globale macht en intriges van de (al of niet farmaceutische) leugen de komende jaren gigantisch zal worden. Niet om daar bang voor te zijn, want de waarheid wint altijd. Uiteindelijk. Juist dat besef maakt ons hoopvol maar ook alert en wakker zodat we ons niet laten inpakken door leugens die met schoonklinkende voorwendselen aan ons worden ‘verkocht’.

6. apr, 2021

Redding

Je bent gered! Maar door wie? En waarvan?
God is je redder.
Je bent gered van de zonde, van de dood, van veroordeling.
Je zou kunnen zeggen, dat God je redt van diverse doodlopende wegen en je op de juiste weg zet.

Ieder mens is in feite vanaf zijn of haar geboorte een sterveling.
Zelfs een baby kan al op zeer jonge leeftijd sterven. Gods Woord maakt inderdaad duidelijk dat alle mensen in een gevaarlijke toestand zijn, waaruit redding nodig is: ze zijn hun hele leven, door de zonde, bezig dood te gaan en daarom missen ze het doel waarvoor ze bestemd waren als Gods schepselen: leven tot eer van Hem! Dit kun je lezen in Romeinen 3:23 :
23 Allen zondigen en lijden gebrek aan de heerlijkheid van God;
(Rom 3:23 – proeve van NCV)

Dus: Iedereen, niemand uitgezonderd, zondigt en mist daardoor de heerlijkheid van God. Moeilijk misschien om zo op het eerste gezicht te begrijpen.
Er is een gezegde dat luidt: waar de nood het hoogst is, is de redding nabij. Dat geldt zeker in Romeinen 3! Na de conclusie, dat alle mensen zondaars zijn en daardoor de heerlijkheid van God derven (of missen), vertelt vers 24 ons, dat zij
om niet (gratis) gerechtvaardigd worden in zijn genade, door de vrijkoping in Christus Jezus!
(Rom 3:24 – proeve van NCV)

Hier staat zelfs geen ‘redding’, maar ‘vrijkoping’!
Christus koopt ons vrij zoals vroeger slaven op de markt vrijgekocht konden worden. Er werd een prijs betaald en daarna waren ze volkomen vrij!

Soms kun je je helemaal niet bewust zijn dat je in een zeer gevaarlijke situatie bent. Stel je voor dat je in een groot hotel bent, in zo’n hoog gebouw van wel 30 verdiepingen. Je hebt een hotelkamer geboekt op de 28e verdieping,  met een haast oneindig uitzicht over de stad en daarbuiten. Maar … terwijl je ’s avonds geniet van het uitzicht over de met veel lichten en lichtjes bezaaide stad, is op de 20e verdieping brand uitgebroken, zonder dat je het weet, een levensgevaarlijke situatie. De brandweer zal snel moeten komen om je eruit te redden.

Ieder mens bevindt zich in zo’n situatie en moet – meestal zonder dat ze dat weten – gered worden. God zegt, dat Hij de redder van alle mensen is. Zo staat het letterlijk in 1Timotheus 4:10.
Opmerkelijk is, dat in diezelfde brief Jezus, Gods Zoon, genoemd wordt als Redder van zondaren.
Betrouwbaar is het woord en alle verwelkoming waardig, dat Christus Jezus in de wereld kwam om zondaars te redden, van wie ík de eerste ben.
(1Tim 1:15 – proeve van NCV)

Dat is pas redding!
Christus Jezus kwam om zondaars te redden!
God heeft je vrijgekocht door het bloed van Christus op Golgotha!
Dat was de prijs die Hij betaalde om ons vrij te kopen! Hij betaalde met Zijn leven.
Dank Hem daar maar bewust voor, want wij zijn als het ware: ‘op borgtocht vrij’ van een zeer dreigende veroordeling! Op borgtocht wil zeggen dat er iemand voor ons borg staat, omdat Hij weet dat wij zelf nooit in staat zouden zijn om onszelf vrij te kopen! En die persoon is Jezus Christus, die de prijs met Zijn leven betaalde.

Door die vrijkoping is God volgens 1Timotheus 4:10 – zoals wij al zagen – de redder van alle mensen.
(…) die wil dat alle mensen gered worden en tot erkenning van de waarheid komen.
(1Tim 2:4 – proeve van NCV)

En het geweldige is, dat God ook de macht heeft om die wil door te zetten! Zijn liefde zorgt ervoor, dat precies de juiste weg om dat grote doel te bereiken gegaan wordt. Als je dit leest, weet dan, dat God jouw redder is! Er staat toch duidelijk: alle mensen? Nou, dan ben jij niet uitgezonderd! Gelukkig niet! Die grote God, Die alle mensen op het oog heeft, heeft jou niet uitgezonderd!

We hebben nu al twee soorten redding voorbij zien komen, maar er zijn er zelfs drie die allemaal onderdelen zijn van Gods reddingsactie. Hieronder zetten we die nog even op een rijtje:

Redding van de veroordeling, als gevolg van de zonde in ons leven.
Die veroordeling zou uiteindelijk een definitief einde aan ons leven maken!
Romeinen 1:16 spreekt van het evangelie dat Gods kracht tot redding is.
Door geloof in het werk van Christus aan het kruis voor onze zonden, worden we ons bewust dat er redding van de veroordeling van de zonde is. Dan lezen wij met blijdschap Romeinen 8:1 en weten wij dat er geen veroordeling meer mogelijk is!

Redding van de kracht van de zonde.
Paulus geeft in Romeinen 6 aan, dat we samen met Christus zijn gekruisigd, gestorven, begraven en opgewekt uit de dood om in een nieuw leven te wandelen (lees de verzen 2-8).
Dus: niet langer als een slaaf onder de zonde, maar echt vrij om voor Hem en tot eer van Hem, onze redder, te leven!

Redding van de aanwezigheid van de zonde.
Dat zal gebeuren, als Hij als redder uit de hemel komt om ons op te halen (Romeinen 13:11; Filippenzen 3:20,21). Dan ontvangt de gelovige een vernieuwd lichaam, aangepast aan de nieuwe omgeving, hij zal zelfs het evenbeeld zijn van de Zoon!! (Romeinen 8:28-30).

1. apr, 2021

In 1Korinthe 11:20 maakt Paulus de Korinthiërs een verwijt. Maar anders dan de gangbare vertalingen ons vertellen. Zijn grief is niet dat hun maaltijd niet “de maaltijd des Heren” was (NBG51). Of “des Heren avondmaal” (St.Vert.). Want die weergave suggereert dat de Korinthiërs samenkwamen voor een een speciaal soort maaltijd die kennelijk door de Heer was ingezet. Aan dat idee is het kerkelijke gebruik ontleend om met enige regelmaat een ritueel te vieren, dat bezwaarlijk een maaltijd genoemd kan worden. Want men eet slechts één heel klein stukje brood en men drinkt ook slechts één heel klein slokje wijn (of druivensap). Dit wordt dan geacht min of meer een kopie te zijn van wat de Heer ooit vierde in de nacht voordat hij werd overgeleverd.

Heer-lijk

Het hele idee echter van ‘de maaltijd van de Heer’ is beslist niet waar Paulus in 1Korinthe 11 op doelt. De Korinthiërs kwamen samen om maaltijd te houden (11:33). Maar Paulus was ter ore gekomen (11:18) dat er nogal wat wantoestanden tijdens die maaltijden waren. De één was dronken en de ander zat er hongerig aan, de één had veel en de ander niets (11:20). Paulus keurt deze gang van zaken af. Niet omdat dit niet ‘de maaltijd van de Heer’ was, maar omdat zó met elkaar maaltijd houden, niet “des Heren” was. Letterlijk staat er, dat zo’n maaltijd niet “Heer-lijk” was, d.w.z. bij de Heer passend.

waardig

De instructies die de apostel vervolgens dan ook geeft, zijn er op gericht dat men “waardig” zou eten en drinken. Dat betekent niet, zoals veel kerken dat ervan hebben gemaakt, dat men zichzelf zou onderzoeken of men wel gekwalificeerd is om aan te zitten. Nee, het “waardig” eten en drinken spreekt van de wijze waarop men met elkaar maaltijd houdt. Rekening houdend met – en wachtend op elkaar (11:33).

dit is mijn lichaam – de ekklesia!

En daarbij brengt Paulus nóg iets in en dat is dat hij van de Heer zelf iets had ontvangen (11:23), namelijk dat toen de Heer met zijn discipelen een Pascha-maaltijd vierde (d.w.z. ongezuurd) hij van het brood dat hij uitdeelde zei: “dit is mijn lichaam” (11:24). En dat verwijst, zo leert Paulus, (ook) naar de ekklesia, die immers één Lichaam is!

Want wij de velen zijn één brood, één lichaam, want wij hebben allen deel aan het ene brood.
-1Korinthe 10:17-

Als gelovigen samenkomen om met elkaar maaltijd te houden, dan is dat uiteraard geen Pascha. Want dat is exclusief voor Israël (Ex.12:43). Het is ook geen ‘maaltijd des Heren’. Maar ze kunnen hun maaltijden wel “Heer-lijk” vieren! Bedenken en danken dat ze samen één Lichaam vormen. En tezamen ook de beker heffen als een embleem van de Heer-lijke overwinning op de dood!