Filippenzen 4:6 ...Weest in geen ding bezorgd...

‘Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.’

Uitleg:

Bovenstaande aanmoediging kun je lezen als een tegeltjes wijsheid. Maar hoe kun je onbezorgd leven als er zoveel gebeurt? Misschien vat je deze onbezorgdheid op als een opdracht, dan werkt het averechts; je probeert het maar het lukt niet!

Maar de oproep  ‘Weest in geen ding bezorgd´ is geen gebod om aan te voldoen. Zorgen over dingen die buiten ons vermogen liggen, verdwijnen zodra we beseffen dat dit alles Zijn zorg is, en niet de onze. Geen enkele reden om ons daarover zorgen te maken!

Romeinen 8:18 – het gewicht van lijden

Paulus zet in deze verzen het lijden van de tegenwoordige tijd tegenover de heerlijkheid die zal komen. Daarbij denkt hij niet alleen aan het lijden als gelovigen (:17), maar ook aan het lijden van heel de vergankelijke schepping (:20). Stel u voor dat we al het lijden, de tranen, moeiten, pijn en al het verdriet van elk schepsel zouden leggen aan de ene kant van de balans. Zou de optelsom daarvan geen immens gewicht opleveren?!

Maar wacht even. Aan de andere kant van de weegschaal legt Paulus de toekomstige heerlijkheid. Hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Is er evenwicht? Nee, verre van dat, zegt Paulus triomfantelijk. Het tegenwoordige lijden is zelfs “niet waardig” vergeleken te worden met de toekomende heerlijkheid. Het is als een pluisje tegenover een granieten rotsblok.

Paulus bagatelliseert het lijden niet maar hij relativeert het. Het lijden nu, hoe zwaar ook, is slechts tijdelijk. De heerlijkheid die daarentegen komt, is blijvend. Onvergankelijk. Dit is geen kwestie van voelen, maar van rekenen. Rekenen op Gods belofte. Dát legt gewicht in de schaal!

Psalm 4:9 – ultiem slaapmedicijn

Sommige omstandigheden roepen om actie. Wanneer het bijvoorbeeld in ons vermogen ligt om een ander te helpen. Maar hoe vaak gebeurt het ook niet, dat mensenarmen gewoon te kort zijn. We zouden misschien wel willen, maar we kunnen niets doen.

Het is in zulke omstandigheden dat het alle verschil in de wereld maakt, de GOD te kennen. Iemand die alles in zijn hand heeft. Zonder GOD kun je wellicht berusten in het (nood)lot. In het besef dat er toch niets aan te doen is. Dat alle goede bedoelingen ten spijt, onze pogingen tot mislukken zijn gedoemd. Daarin berusten is slechts negatief. Fatalisme. Het staat mijlen veraf van diepe vrede en vertrouwen.

Vrede en vertrouwen zijn gebaseerd op het besef dat alles, wat er ook gebeurt, onder volmaakte controle is. Dat er niets voor niets plaatsvindt. En dat Degene die de hele wereld, en dus ook mijn kleine leventje, in zijn machtige hand houdt, geen fouten maakt. Nooit. En dat zijn weg de beste is. Altijd! Geen gedachte zo rustgevend als deze. Daar kun je mee inslapen. Welterusten…

Filippenzen 4:7

‘En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.’

Uitleg:

Zorgen kunnen ons kwellen, juist omdat het zo menselijk is om je zorgen te maken om de dingen om ons heen of over jezelf. Belangrijk is om te beseffen dat het hier niet gaat om de vrede met God, maar over de vrede van God. Dat is de vrede die God Zelf heeft. Zodra ik God in dat besef ga danken, zal Zijn vrede zich over mij ontfermen. Deze vrede zal dan zijn als een vesting waarin ik rust vind, die mijn hart en gedachten behoedt in Christus Jezus.

Spreuken 29:25

‘Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de Here vertrouwt, is onaantastbaar.’

Uitleg:

Tegenover vrees voor mensen staat vertrouwen op de Here, de Schepper van alle dingen, Die heel de schepping onder Zijn controle heeft. Bij Hem kan het niet mis gaan; Hij zal in Zijn plan alles en iedereen een plaats geven. Daarom zegt de Schrift: wie op deze God vertrouwt, is onaantastbaar en veilig; immuun voor het virus van vrees.

En dit ‘vaccin’, vertrouwen, is om niet.

1Timotheüs 4:9-11, 2:6,7 :De levende God is een Redder van alle mensen, speciaal van de gelovigen.

2Kor 5:19-20
(…) in Christus heeft God de wereld met zich verzoend, door hen hun krenkingen niet toe te rekenen en in ons het woord van de verzoening te leggen. Ten behoeve van Christus smeken wij: wordt verzoend met God!

Kolossenzen 1:20 zegt, is dat God het al met Zich verzoent doordat Hij vrede maakte in het bloed van het kruis van Christus.

Gal 1:15-16
15 Maar toen God, Die mij voor mijn geboorte apart zette en riep, door Zijn genade, het goed achtte 16 Zijn Zoon in mij te onthullen, zodat ik Hem als evangelie zou verkondig onder de natiën (…)

1Timotheüs 4:9-11, 2:6,7 :De levende God is een Redder van alle mensen.
Voor meer informatie kijk in AiA weetjes.