4. apr, 2021

Lucas 24:5b-9

‘… “Wat zoekt gij de levende bij de doden? (…) Herinnert u, hoe Hij, toen Hij nog in Galilea was, tot u gesproken heeft, zeggend, dat de Zoon des mensen moest overgeleverd worden in handen van zondige mensen en gekruisigd moest worden en ten derden dage opstaan.” En zij herinnerden zich Zijn woorden, en teruggekeerd van het graf, boodschapten zij alles aan de elven en aan al de anderen.’

Uitleg:

De vrouwen, die vroeg naar het graf waren gegaan, vonden de steen afgewenteld, en zij vonden het lichaam van de Here Jezus niet. Er was weinig tijd om daarover na te denken, want zie, twee mannen in een blinkend gewaad stonden bij hen en maakten hun duidelijk dat de Heer was opgewekt!

Maar nadat de broeders ook zelf het lege graf gezien hadden (eerst zien, dan geloven): De Heer is waarlijk opgestaan!

Hij, de eerstgeborene van heel de schepping, Kol.1:15 is nu ook de eerstgeborene uit de doden, Kol.1:18 opdat Hij in alles de eerste wordt. Kol.1:18

Hij verootmoedigde Zichzelf, ‘gehoorzaam wordend tot aan de dood van het kruis. Daarom verhoogt God Hem uitermate en schenkt Hem in genade de naam die is boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich alle knie buigt van de hemelingen en van hen die op aarde en van hen die onder de aarde zijn, en alle tong van harte belijdt:

Heer is Jezus Christus, tot verheerlijking van God de Vader. Fil.2:8b-11 [NCV]

Dank u wel, Vader!