3. apr, 2021

Lucas 18:31-34

‘“… Zie, wij gaan op naar Jeruzalem, en al wat door de profeten geschreven is, zal aan de Zoon des mensen volbracht worden. Want Hij zal overgeleverd worden aan de heidenen en bespot en gesmaad en bespuwd worden, en zij zullen Hem geselen en doden, en ten derde dage zal Hij opstaan.” En zij begrepen niets van deze dingen en dit woord bleef hun duister en zij wisten niet, waarvan gesproken werd.’

Uitleg:

Deze woorden heeft Jezus Zelf gesproken tot Zijn discipelen. Maar ook de profeten hebben tevoren geschreven over de komst van Jezus, Zijn dood en opstanding, in vele woorden en beelden. De discipelen ‘begrepen niets van deze dingen’, d.w.z. niet vooraf en zelfs niet toen de gevangenneming en kruisiging voor hun ogen plaatsvond, ondanks dat de Heer hen zelf ingelicht had.

Wat een groot verschil om een dag vóór het kruis te leven, of een week later!! Maar elk profetenwoord is nauwkeurig vervuld, ook de woorden over de opwekking van de Heer! Ten derde dage ZAL HIJ opstaan! En daar zijn vele mensen getuige van geworden.