1. apr, 2021

Johannes 10:17-18

‘Hierom heeft Mij de Vader lief, omdat Ik Mijn leven afleg om het weder te nemen. Niemand ontneemt het Mij, maar Ik leg het uit Mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en macht het weder te nemen; dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen.’

Uitleg:

Johannes 10:1-21 heeft als thema: de goede Herder. “Ik ben de goede Herder en Ik zet mijn leven in voor de schapen.” In plaats van ‘leven’ staat er eigenlijk ‘ziel’. Ziel is de uitdrukking voor het samenspel van lichaam en geest, wat een mens kenmerkt. Als die twee met elkaar verbonden zijn, zien we een levend mens. Als de verbinding verbroken wordt, keert de geest van een mens terug naar God en het lichaam keert weer tot ‘stof’, de bovenlaag van de aarde. Je leven afleggen heeft hetzelfde effect als je ziel afleggen, namelijk: de dood.

Het verbitterde sanhedrin, met hogepriesters en schriftgeleerden, heeft op aanwijzing van Judas de Heer gevonden. Na lasterlijke, valse getuigenissen stellen ze de veroordeling op. Marc.14:1 De uitvoering van de straf moeten ze overgeven in handen van Pilatus.

Na onvoorstelbare vernederingen en pijniging kwam die vreselijke lijdensweg: de dood aan het kruis!

Aan het einde van de kruisiging zijn volgens het evangelie van Lucas de laatste woorden van de Heer: ‘“Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest.” En toen Hij dat gezegd had; gaf Hij de geest.’ Luc.23:46 Hij geeft Zijn geest terug aan Zijn God en Vader, en sterft. Hij legt zijn ziel/leven af, om het later weer te nemen. Dat kan niemand Hem, Jezus, de Zoon van God, nazeggen. Het is volbracht!