29. mrt, 2021

Mattheüs 21:4,5

‘Dit is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door de profeet:

“Zegt tot de dochter Sions: Zie, uw koning komt tot u, zachtmoedig en rijdend op een ezel, en op een veulen, het jong van een lastdier.”’

Uitleg:

De evangelieschrijver Mattheüs haalt hier de woorden van de profeet Zacharia aan. Zach.9:9 Ze zijn ruwweg 500 jaar eerder opgeschreven!

Als Jezus begint aan zijn ‘intocht in Jeruzalem’ zal hij voor de eerste keer in Zijn aardse bediening gebruik maken van een rijdier, het veulen van een ezel, een lastdier. Niet echt koninklijk zou je zeggen. Hierin is de vernederde toestand van de Zoon van God in de gestalte van een mens te herkennen.

A.E. Knoch zegt hierover: “Zijn heerlijkheid is in Zijn nederigheid, Zijn majesteit is in Zijn zachtmoedigheid.”

Zou ik mogen zeggen: nederigheid en zachtmoedigheid zijn koninklijke eigenschappen van de Heer? Vandaar dat wij aangesproken worden door Paulus: ‘… waardig te wandelen vanwege de roeping Gods (…) met alle ootmoedige gezindheid en zachtmoedigheid …’ Ef.4:1,2 [NCV]

Het is zichtbaar in de wijze waarop Hij Jeruzalem wil binnengaan. Maar dat is voor dit moment, voorafgaand aan de afwijzing en veroordeling die Hem over enkele dagen te wachten staan.

De jonge ezel zal ooit vervangen worden door een koninklijk rijdier: het witte paard ten tijde van Zijn komen als Koning der koningen en Heer der heren uit de geopende hemel! Openb.19:11-16