11. mrt, 2021

Filippenzen 2:19–3:1 – Warm aanbevolen

 

Aanbeveling van Timoteüs en Epafroditus
19Ik hoop in de Here Jezus Timoteüs spoedig tot u te zenden, opdat ook ik welgemoed moge zijn, wanneer ik vernomen heb, hoe het u gaat. 20Want ik heb niemand die zó eens geestes (met u) is, om uw belangen getrouw te behartigen; 21want allen zoeken zij hun eigen belang, niet de zaak van Christus Jezus. 22Zijn beproefde trouw kent gij echter, dat hij, gelijk een kind zijn vader, mij in de dienst van het evangelie heeft geholpen. 23Hem hoop ik terstond te zenden, zodra ik zie, hoe het met mijn zaak loopt; 24ik vertrouw echter in de Here, dat ik ook zelf spoedig komen zal.
25Maar ik achtte het noodzakelijk, Epafroditus tot u te zenden, mijn broeder en medearbeider en medestrijder, die uw afgevaardigde was om mij te helpen in hetgeen ik nodig had. 26Immers, hij was vol verlangen naar u allen en ook in zorg, omdat gij gehoord hadt, dat hij ziek was. 27Hij is ook ziek geweest, de dood nabij, maar God heeft Zich over hem ontfermd, en niet alleen over hem, maar ook over mij, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. 28Ik zend hem dan met te meer spoed, opdat gij, als gij hem ziet, u weer verblijden moogt en ik minder zorg moge hebben. 29Ontvangt hem dan in de Here met alle blijdschap en houdt mannen zoals hij in ere. 30Want om het werk van Christus is hij de dood nabijgekomen en hij heeft zijn leven gewaagd om aan te vullen wat nog aan uw dienstbetoon jegens mij ontbrak.
3:1 Overigens, mijn broeders, verblijdt u in de Here! Hetzelfde aan u te schrijven is voor mij niet verdrietig en voor u is het veilig.

Bijschrift

Let nog even op het begin van deze brief: hij is geschreven door Paulus, samen met Timotheüs.

Timotheüs is het beeld van de onbedorven, gelovige jongeling; toegewijd, maar blijkbaar nog niet altijd serieus genomen … Paulus komt in dit gedeelte voor hem op en beveelt hem aan.

Maar niet alleen Timotheüs, ook Epafroditus wordt aanbevolen. Kort geleden nog doodziek, maar nu vol motivatie om de gemeente in Filippi te ondersteunen en te bemoedigen.

Stel je eens voor: in het jaar 60 na Christus, gaan twee mannen op pad van Rome naar Filippi in Griekenland. Hoe veel geld zouden ze bij zich hebben gehad, hoe kregen ze bescherming, waar moesten ze slapen, etc.? Veel vragen en onzekerheden. Maar ze gingen op weg, ook ons ten voordeel. (Via hun prediking is het goede bericht naar onze streken gekomen.) God is verheerlijkt in hun gedrag.