16 feiten: God is een Redder van alle mensen!

16 Bijbelse feiten op een rijtje 

#1. God laat niet varen het werk van Zijn handen. Alles is uit Hem en door Hem… én tot Hem.
Psalm 138:8; Romeinen 11:36

#2. Er is één GOD, d.w.z. Eén die alles beschikt. Hij wil dat alle mensen gered worden. ‘Wat Zijn liefde wil bewerken, ontzegt Hem Zijn vermogen niet’.
1Timotheüs 2:4; Psalm 115:3; Job 42:2

#3. De hele wereld en alle mensen zijn het eigendom van Christus Jezus. Hij betaalde immers de losprijs voor allen.
Romeinen 10:12; 1Timotheüs 2:6

#4. Het verlorene wordt door God altijd weer terug gevonden. Als het anders was zou God de Verliezer zijn.
Lucas 15:4

#5. GOD heeft alle mensen onder de ongehoorzaamheid besloten, juist om Zich over allen te ontfermen.
Romeinen 11:32

#6. Gods toorn kan blijkens de Schrift hevig zijn, maar nooit eindeloos. Eindeloos zijn Zijn barmhartigheden! Een ogenblik duurt Zijn toorn, een levenlang Zijn goedertierenheid.
Klaagliederen 3:22; Psalm 30:6

#7. Het woord ‘eeuwigheid’ in de vele Bijbelvertalingen duidt in werkelijkheid op een ‘aeon’ (Hebreeuws: olam, Grieks: aioon). Een aeon is een wereldtijd, met een begin en einde. Vandaar dat het aeonische oordeel, een “totdat” heeft.
2Timotheüs 1:9;Jesaja 32:14,15

#8. Het “eeuw-ige (aeonische) leven” en de “eeuw-ige (aeonische) straf” zijn resp. het leven en de straf van de toekomende aeon. Er is ook sprake van “de komende aeonen” en de “voleinding der aeonen”.
Lucas 18:30; Efeze 2:7; Hebreeën 9:26

#9. De zgn. ‘hel’ in Bijbelvertalingen (Grieks. Gehenna) is in werkelijkheid het dal van Hinnom te Jeruzalem. In het toekomstig Vrederijk zullen daar lijken van rebellen liggen.
Jesaja 66:24;  Matteüs 5:22

#10. Paulus ziet in 1 Korinthe 15 verder dan Johannes in de laatste hoofdstukken van ‘Openbaring’. Christus heerst “tot in de aeonen der aeonen”. Maar wanneer de dood zal zijn teniet gedaan, zal Christus’ heerschappij voleindigd zijn. Daarnazal God “alles in allen” worden.
Openbaring 11:15;Openbaring 22:1,5; 1Korinthe15:22-28

#11. De “tweede dood” is niet het einde. De dood wordt als laatste vijand teniet gedaan. Alle mensen worden levendgemaakt, op de wijze zoals Christus als Eersteling is levendgemaakt. De dood wordt verslonden in de overwinning!
Openbaring 20:14,15; 1Korinthe 15:22-28, 54

#12. Zoals door één mens en één daad alle mensen zondaren geworden zijn, zó zullen ook door één Mens en één daad alle mensen gerechtvaardigd worden. Geen mens uitgesloten.
Romeinen 5:18

#13. Alles is geschapen is door de Zoon van Gods liefde. Alles zal ook weder(zijds) verzoend worden door Hem.
Kolosse.1:16, 20

#14. Eens zal alle tong van harte belijden (Grieks: ex-omologeo) dat Jezus Heer is. Tot eer van God de Vader.
Filippi 2:10,11; vergl. Romeinen 10:9 en 1 Korinthe 12:3

#15. De levende God is een Redder van alle mensen, speciaal van de gelovigen. Dit is de angel van Paulus’ boodschap, de apostel van de heidenvolken.
1Timotheüs 4:9-11, 2:6,7

#16. Het inzicht dat Eén voor allen stierf doet Christus’ liefde in ons dringen naar anderen. Deze genade voedt op tot een leven waarin Hij verheerlijkt wordt.
2Korinthe 5:14,15; Titus 2:10-13

Meest recente reacties

06.01 | 20:01

All in All heeft 59K views.Er kan gereageerd worden. Voor mij is er geen groter geheel als Alles in Allen is. For of Him, and through Him and to Him, are all things: to Whom be glory for ever. AMEN

06.01 | 19:46

test fase

Deel deze pagina