Lijden...Waarom?

In het bovenstaande zien we een concreet voorbeeld van het kwaad dat mensen kan treffen. Een man die vanaf zijn geboorte blind is. En het eerste wat weldenkende mensen zich daarbij afvragen is: waarom is dat? De antwoorden op deze vraag zijn nogal divers. In een wereld waar niet met God gerekend wordt zegt men: vette pech, toeval, niets aan te doen. En hoe vreemd het ook voor sommigen moge klinken, voor dit antwoord zijn Bijbelse gronden aan te wijzen. Lezen we b.v. niet in Prediker dat tijd en toeval ons allen treffen (9:11)? Voor het oog, wordt de wereld in belangrijke mate gedomineerd door willekeur en toeval. Waarom sterft een jonge moeder aan kanker terwijl het vegetatieve leven van een oude man in het verzorgingshuis, maar niet lijkt op te houden?

In een godsdienstige setting zoekt men de verklaring voor het kwaad, steevast in de zonde. Zonde van de persoon in kwestie dan wel zonde van het voorgeslacht. Ook dit antwoord heeft een zekere Bijbelse grond. Want het is waar dat het leed dat de mensheid ondergaat, terug te voeren is naar het eten van de verboden vrucht door Adam. ".... door de zonde kwam de dood in de wereld..."(Rom.5:12). Waarna we er natuurlijk nog niet zijn, want Adam kon naar Eva wijzen, die hem van de vrucht had gegeven (Gen.3:12). Waarna Eva op háár beurt weer kon wijzen naar de slang die haar had 'vergiftigd' (Gen.3:13). En dan zijn we nog niet, want lezen we van de slang niet uitdrukkelijk, dat deze door God Zelf was gemaakt (Gen.3:1)?
En nu... komen we in de buurt van Jezus' antwoord.

Want hoezeer de bovenstaande antwoorden ook een kern van waarheid bevatten, ze gaan voorbij aan de meest fundamentele verklaring. Deze man was blindgeboren OPDAT de werken van God in hem openbaar zouden worden. Daarom! Deze man werd niet genezen omdat hij blind was, nee, hij was blind OPDAT hij genezen zou worden! Zijn blindheid was het decor waardoor de werken van God ten toongesteld konden worden. God is niet schuldig aan het kwaad in de wereld - Hij ontvangt daarvoor de eer! Hoezo? Omdat het kwaad, de werken Gods openbaar maakt. Het is het aloude Bijbelse principe dat kennis van het goede niet los van kennis van kwaad verkrijgbaar is (Gen.2:9).
Liefde wordt openbaar tegen de achtergrond van haat en vijandschap (Rom.5:8).
Genade wordt openbaar tegen de achtergrond van zonde (Rom.5:20).
Leven wordt openbaar tegen de achtergrond van dood (2Tim.1:9).
Licht wordt openbaar tegen de achtergrond van duisternis (Gen.1:3).

Zoals een juwelier een donkere achtergrond creëert om een diamant te laten schitteren, zo doet onze God niet anders om het juweel van Zijn Liefde, Genade, Leven en Licht te laten schitteren.
"... opdat de werken Gods openbaar zouden worden"!

Naar aanleiding van een recente uitbraak van ziekten onder mensen die ik liefheb, herhaal ik deze (bijgewerkte) 3 jaar oude studie over lijden. Hoewel we onachtzaamheid en ongelukken kunnen verklaren die pijn en schade kunnen voorbrengen, verklaart het niet waarom God "niet-bijgedragen" lijden en dood toestaat in Zijn schepping. Vandaag staan velen, net als Job's drie "vrienden", er op dat lijden altijd een gevolg, of Gods straf, is voor zondigen. Deze zelfde denkwijze was de aanleiding dat de Joden in Johannes 9 aan Jezus vroegen wie er gezondigd had, omdat een bepaalde man blind geboren was. Jezus antwoordde dat zijn toestand niet een straf was voor zijn of zijn ouders' zondigen, maar opdat Hij (de Heer) hem zou kunnen genezen. Genezing was een deel van de koninkrijksbediening, die door Jezus en de twaalf verkondigd werd(Matt. 10:1-8) en toen werd ingetrokken(Matt. 23:37,38; Joh. 18:36). Het volle herstel daarvan, tot het niveau van Marcus 16:15-19, zal plaatsvinden in de opstanding(Matt. 19:27,28). Door Job 1:2 met 42:13 te vergelijken, over Job's 7 zonen en 3 dochters, krijgen we een helder beeld van de opstanding, herstel en vreugde die op de doodstoestand volgt.

Maar nu terug naar de vraag: Waarom lijden mensen? Romeinen 5:12 geeft de aanvullende informatie dat Adam's eerste overtreding in Eden niet alleen de oorzaak was dat hij "stervend zou sterven", maar ze onderschikte heel het menselijk ras dat uit hem en Eva voortkwam tot het beërven van fouten maken, letsel en lijden, zowel fysiek als emotioneel, en tenslotte de dood. Hoewel de traditie poogt te verklaren hoe Adam en Eva "geestelijk stierven" op de dag dat zij aten van de verboden vrucht, is de eenvoudige oplossing te vinden in het herstel van de tekst in de Concordante Vertaling: "jullie zullen stervend sterven." Dus, hoewel zij niet op die dag stierven, BEGONNEN zij te sterven. Een combinatie van verschillende Schriftplaatsen geeft ons de volgende stappen in dit afbraakproces.

1- Adam zondigde door Gods opdracht te overtreden niet van de verboden boom te eten. Eva werd misleid de slang te geloven, maar Adam zondigde zogezegd met zijn ogen open(1Tim. 2:14).

2- Precies zoals God had beloofd, begon na Adam's zondigen het stervensproces en dat ging door tot de dag van zijn (hun) overlijden. (Rom. 5:12). In 1 Korinthe 15:22 lezen we in de Concordante Vertaling op correcte wijze: "... in Adam zijn allen stervende..." Noot: Het stervensproces wordt gesymboliseerd doordat het zondigende paar ontzegd werd te eten van de boom des levens(Gen. 2:9 en 3:22-24), doch God voorzag, ironisch genoeg, door de boom van de kennis van goed en kwaad, in hun vermogen de radicaal andere omstandigheden buiten Eden te overleven(Gen. 2;17; 3:17-19). En nog meer: het vermogen van de mens om te ontwikkelen, beperken, genezen, te overwinnen en zelfs te vernietigen, komt voort uit die boom. Romeinen 9:20-21 laat zien dat het God was die vruchteloosheid oplegde aan de schepping, als een achtergrond voor het onthullen van Zijn doelstelling van uiteindelijke verlossing door Christus. Maar tot dan....

ONZE LICHAMEN: Romeinen 8:10, 1Korinthe 15:51-54 en 2 Korinthe 5:1-5 onthullen dat onze lichamen sterfelijk zijn, en dus stervend. Als zodanig zijn wij onderschikt aan lijden door het verlies van een geliefde in de dood, het vatten van een kou, de strijd tegen kanker, het snijden in onze vingers, voeten enz., het hebben van een zware of fatale hartaanval, het ondergaan van een aardbeving, het innemen van het verkeerde medicijn of het verslaafd raken aan de een of andere schadelijke substantie. En de lijst gaat maar door! Wij erven bijvoorbeeld dezelfde krachten en zwakheden die onze ouders bezaten. Daarnaast zijn er gevallen waar een kind dood geboren word, of erg ziek, of mismaakt. Al dit sterven, lijden en dood komt over het menselijk ras door Adam's zonde en als gevolg van het ontzeggen van de toegang tot de boom des levens. Filippensen 3:21 laat zien dat onze huidige lichaam er een is van vernedering, vergeleken met het heerlijke lichaam dat we eens zullen bezitten.

ONZE ZIELEN EN ONS DENKEN: Romeinen 8:1-9 stelt dat wij geboren worden met een neiging naar het vlees, of "vleselijk gezind". Volgens 1 Korinthe 2:14, Jacobus 3;15 en Judas 19, is de mens van nature ziels, dat wil zeggen, beheerst door de ziel of zinnen, en niet door de geest(van God). In dezelfde volgorde als boven vertaalt de King James Vertaling het eerste als "natural/natuurlijk" en de laatste twee als "sensual/zinnelijk". Het is duidelijk dat het denken en het lichaam lijden en zich verheugen in eenheid. Zoals het lichaam ziek kan worden, zo kan ook het denken dat.

3- Romeinen 5:12a "Daarom, gelijk door een mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan," Deze "stervend sterven" toestand werd overgedragen aan de kinderen en kleinkinderen van Adam en Eva, die, op hun beurt, het weer doorgaven aan ieder individu en iedere generatie daarna.

4- Romeinen 5:12b(CV) "...waarop allen zondigden." Andere vertalingen hebben hier foutief "..omdat allen zondigden." Het is het stervensproces in de mens dat er voor zorgt te verlangen en te zoeken naar een oplossing, bevrediging en vervulling, wat, op zich genomen, niet noodzakelijk fout is. Maar Satan, de oude slang en meesterbedrieger(Openb. 12:9), is er op uit te verleiden en in de val te lokken, zo ons op dezelfde manier te laten buiten als hij dat met Eva deed. Gelovigen zijn in het bijzonder onderwerp van Satans aanvallen door extra lasten, twijfel, en de verdachtmaking en zelfs isolatie door niet-gelovigen(2Tim. 3:12). Ook kan, net als met Eva in Eden, de spreekwoordelijke "verboden vrucht" opnieuw omschreven worden tot ze te "onschuldig" is om weerstaan te worden. Maar volgens Romeinen 8:21-23 zal heel de schepping uiteindelijk verlossing ervaren. Zij die in Christus zijn kunnen hieraan nu al beginnen door deelneming in de geest, en, bij de komst van onze Heer, in werkelijkheid(1Kor. 15:51-54). Op den duur zal heel de schepping dat doen(1Kor. 15:20-28).

Meest recente reacties

06.01 | 20:01

All in All heeft 59K views.Er kan gereageerd worden. Voor mij is er geen groter geheel als Alles in Allen is. For of Him, and through Him and to Him, are all things: to Whom be glory for ever. AMEN

06.01 | 19:46

test fase

Deel deze pagina